ㄕㄨshūㄏㄨ

  1. 做事不周疏忽職守」、疏忽課業」。紅樓夢·》:媳婦慢慢一個一個安分回事不敢先前輕慢疏忽。」紕漏馬虎大意怠忽忽略忽視粗心留神留意謹慎精細精心周到注意審慎慎重仔細嚴密

to neglect, to overlook, negligence, carelessness
négligence, inattention
Unachtsamkeit (S)​, Vernachlässigung (S)​, Versäumnis (S)​, etw. außer Acht lassen (V)​, vernachlässigen (V)​, versäumen (V)​, fahrlässig (Adj)​, nachlässig (Adj)​, unachtsam (Adj)​