ㄊㄢtānㄏㄨㄢˋhuàn

  1. 神經機能發生障礙肢體麻痺不能行動病症風癱」。

  2. 無法正常運作臺北市捷運系統正在施工因此重要路段交通癱瘓。」

paralysis, be paralyzed (body, transportation, etc)​
paralysie
Lähmung, Paralysierung (S)​, lahmlegen (V)​