ㄈㄚㄆㄟˋpèi

  1. 古代刑法罪犯充軍流徙··郵政·稽查》:官吏發配上司州縣收管。」

  2. 古時遣送出嫁發配」。紅樓夢·》:幾個應該發配各人有緣。」

to send away to serve a penal sentence
verbannen (V)​