ㄈㄚㄉㄧㄢˋdiàn

  1. 產生電力水力發電」、核子發電」。

  2. 拍發電報總統大選揭曉各國元首發電祝賀。」

to generate electricity, to send a telegram
produire de l'électricité
Energieerzeugung, Stromerzeugung (S, Met)​