ㄅㄞˊbáiㄑㄧˇ

  1. 人名(?~西元 257)​戰國名將長平之戰坑殺范雎嫌隙免官賜死後人白起梨園武行供奉大元帥

Bai Qi (-258 BC)​, famous general of Qin 秦國, the victor at 長平, same as 公孫起
Bai Qi (Eig, Pers, - 258 v.Chr.)​