+4 = 9 

ㄆㄣˊpén

  1. 形狀容器金屬製成」、」。莊子·至樂》:莊子箕踞鼓盆而歌。」

  2. 形狀用來器具」、」。

  3. 量詞計算單位盆花」、」。

  1. 浸染禮記·》:良日夫人。」

basin, flower pot, unit of volume equal to 12 斗[dou3] and 8 升[sheng1], approx 128 liters
bassin, pot
Becken, Wanne (S)​, Topf, Schüssel, Blumentopf (S)​