ㄐㄧㄣˋjìnㄒㄧㄣxīn

  1. 竭盡心思孟子·梁惠王》:寡人盡心耳矣。」紅樓夢·》:自此寶玉襲人不同襲人寶玉盡心。」

with all of one's heart
de tout son coeur
mit ganzem Herzen (V)​