ㄒㄧㄤxiāngㄒㄧㄤˋxiàng

  1. 面對面·王維李陵〉:旌旗相向。」醒世恆言·三七·長安》:單單夫妻相向間接屋裡居住漸漸衣服凋敝米糧。」

facing one another, face-to-face
face à un autre, face-à-face
einander gegenüber