ㄒㄧㄤˋxiàngㄐㄧㄒㄧㄥˊxíngˋshì

  1. 觀察適當時機做事··》:諭令交好大同相機行事。」老殘遊記·》:一准法子只好相機行事做到那裡那裡!」相機而動」、相機」。量體裁衣看風使舵見機而作隨機應變生搬硬套

to act as circumstances dictate (idiom)​
(expr. idiom.)​ agir selon les circonstances
handeln, wie es die Gelegenheit verlangt (V)​