ㄕㄥˇshěngㄓㄥˋzhèngㄈㄨˇ

  1. 行政機關建國大綱中央法令綜理省政委員若干其中一人主席組成省政府委員會行使職權民政財政教育建設農林祕書社會警務交通衛生新聞主計人事糧食局

administrations d'États fédérés
Landesregierung (S)​, Provinzregierung (S)​