ㄓㄣzhēnㄒㄧㄣxīnˊshíˋ

  1. 心意真實誠懇毫無虛偽·無名氏百花·》:常言真心實意這的是有情。」儒林外史·三六》:替人真心實意。」真心真意」、真心誠意」。全心全意假意虛情假意

genuine and sincere (idiom)​, wholehearted
de bonne foi
lautere Absicht , von ganzem Herzen kommen