ㄓㄣzhēnㄒㄧㄤˋxiàng

  1. 事物原本面目真實情況經過洛陽伽藍記··》:金剛鴿不入菩提真相。」拍案驚奇·》:富翁面如土色不好開言道著真相一發。」本相底細究竟實情事實原形

the truth about sth, the actual facts
vérité sur qch, réalité des faits
Sachverhalt (S)​