ㄓㄨㄥˋzhòngˋzhìㄔㄥˊchéngㄔㄥˊchéng

  1. 眾人一心力量堅固比喻團結一致同心協力·歸田··》:無常無常眾志成城不可!」眾心成城」、眾心如城」。聚沙成塔眾擎易舉萬眾一心孤掌難鳴一盤散沙

unity of will is an impregnable stronghold (idiom)​
La volonté de tous fait rempart
mit vereinten Kräften (Adj)​