+10 = 15 

ㄔㄣchēn

  1. 張大眼睛說文解字·》:張目。」莊子·秋水》:鴟鵂毫末瞋目不見丘山。」史記··項羽本紀》:瞋目不敢。」

  2. 發怒生氣廣韻·平聲·》:。」南朝·劉義慶世說新語·忿》:。」」。

to stare at angrily, variant of 嗔[chen1]
écarquiller les yeux quand on est en colère