ㄑㄩㄊㄤˊtángㄒㄧㄚˊxiá

  1. 位於四川省白帝城巫山八公長江三峽兩岸岩壁江水灩澦堆矗立江心形勢險惡門戶廣溪峽」、夔峽」。

Qutang Gorge, 8 km long gorge on the Changjiang or Yangtze in Chongqing 重慶[Chong2 qing4], the upper of the Three Gorges 三峽[San1 Xia2]
Qutang , Qutang-Schlucht (Geo)​