+14 = 19 

ㄇㄥˊméng

  1. 盲人眼珠不見詩經·大雅·靈臺》:鼉鼓逢逢矇瞍。」

+14 = 19 

ㄇㄥmēng

  1. 欺騙說瞎話。」

  2. 胡亂得到得獎。」

to deceive, to cheat, to hoodwink, to make a wild guess, blind, dim-sighted
betrügen, täuschen, schwindeln (V)​, blindlings raten, auf gut Glück vermuten, herumrästeln (V)​, betäubt, besinnungslos (Adj)​, dumm, unwissend , dösig, schimmrig, unklar, verschwommen (Adj)​