zhīㄏㄨㄟˋhuì

  1. 通知照會醒世恆言··錄事魚服》:只合他們知會避暑。」紅樓夢·第一》:知會眾人。」支會」。

to inform, to tell, to notify, notification
informer, notifier, notification