ˊshíㄐㄧㄥˋjìngㄊㄤˊtáng

  1. 人名西元892~942)​五代沙陀後唐婿河東節度使鎮守太原西元936)​,割讓燕雲十六州條件契丹求援後唐國號建都高祖尊稱契丹君主皇帝」,自稱兒皇帝」。吐谷渾契丹責難憂憤