+4 = 9 

ㄎㄢˇkǎn

  1. 砍柴」、砍頭」。水滸傳·》:李逵拔出大斧。」

  2. 北方方言磚頭瘋狗。」

to chop, to cut down, to throw sth at sb
couper, hacher, jeter qch à qqn
abschlagen (V)​, fällen (V)​, hacken (V)​, spalten (V)​