ㄆㄛˋㄙㄨㄣˇsǔn

  1. 殘破損壞小心玻璃破損。」、洋娃娃已經破損不堪。」損壞修繕完好

to become damaged
endommagé, (s')​ endommager, état de délabrement avancé
beschädigt, kaputt