ㄆㄛˋㄌㄢˋlàn

  1. 破裂敗壞儒林外史三公自來叩門半日裡面一個老嫗身上衣服甚是破爛。」老殘遊記穿朝衣朝帽穿棉襖還有光脊梁和尚有道有極鮮明衣服有極破爛衣服男女。」完美

  2. 淘汰拋棄不堪使用器物利用年終大掃除一些破爛清理。」

worn-out, rotten, dilapidated, tattered, ragged, rubbish, junk
délabrement
dilettantisch, struppig , Ramsch (S)​, abtragen (V)​, abwetzen (V)​, ramponiert (Adj)​