ㄗㄚˊㄍㄨㄛguōㄇㄞˋmàiㄊㄧㄝˇtiě

  1. 比喻自己擁有一切這會兒砸鍋賣鐵東挪西湊債務。」

to be willing to sacrifice everything one has (idiom)​
(expr. idiom.)​ être prêt à tout sacrifier