ㄕㄜˋshèㄏㄨㄟˋhuìㄒㄩㄝˊxué

  1. 研究人類社會關係組織結構社會發展科學社會社會部門前者研究社會結構關係研究社會變遷發展法則

sociology
sociologie
Sozialwissenschaft (S)​, Soziologie (S)​