ㄕㄣˊshénㄐㄧㄥjīng

  1. 人體感應組織分布全身知覺運動聯絡器官相互關係

  2. 罵人精神不正舉止不合常理什麼神經熱天穿棉襖!」

nerve, mental state, (coll.)​ unhinged, nutjob
nerf
Nerv (S, Med)​, nervös (Adj)​