ㄒㄧㄤˊxiángㄩㄣˊyún

  1. 祥瑞雲氣·杜牧長安長句祥雲輝映春光繡畫秦川。」

Xiangyun county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州[Da4 li3 Bai2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan, magic cloud
nuage magique
Xiangyun (Ort in Yunnan)​ (Eig, Geo)​