ㄈㄨˊㄐㄧㄢˋjiànㄕㄥˇshěng

  1. 二府得名東海南海西西浙江西南面積萬一百方公里省會福州市簡稱」。

Fujian province (Fukien)​ in east China, abbr. 閩, capital Fuzhou 福州, Fujian province (Fukien)​ in Taiwan
Provinz Fujian (China)​ (Eig, Geo)​