ㄌㄧˇㄑㄧˋ

  1. 古代禮制社會喪葬朝聘祭祀使用器具史記·四七·孔子世家·》:仲尼廟堂車服禮器。」南朝·劉勰文心雕龍·》:禮器仲尼南行。」彝器」。

  2. 禮記使成器意思

ritual object, sacrificial vessel