ㄑㄧㄣˊqínㄕㄡˋshòu

  1. 泛指各種飛禽走獸禮記·曲禮》:猩猩能言不離禽獸。」孟子·滕文公》:五穀禽獸逼人。」

  2. 比喻沒有人衣冠禽獸」。拍案驚奇》:小畜禽獸通家子姪這等沒道理勾當?」

birds and animals, creature, beast (brutal person)​
animaux, faune, brute
Raubvögel und wilde Tiere, Bestie (S)​