ㄑㄧㄣˊqínˇshǐㄏㄨㄤˊhuáng

  1. 帝號西元 221)​統一天下建立我國歷史第一個一統帝國古時皇帝」,自稱皇帝」,諡法封建郡縣集權中央統一度量衡文字開闢馳道修築長城鞏固國防消除反側箝制思想沒收民間兵器偶語詩書棄市焚書坑儒巡行天下匈奴南征百越西元210)​,巡遊途中

Qin Shihuang (259-210 BC)​, the first emperor
Qin Shi Huang Di (Eig, Pers, 259 - 210 v.Chr.)​