ㄑㄧㄣˊqínㄔㄠˊcháo

  1. 朝代西元248~207)​戰國六國統一天下建都咸陽實行中央集權秦始皇專制獨裁二世皇帝殘暴統治致使六國遺民紛紛起兵抗暴劉邦

Qin Dynasty (221-207 BC)​
Dynastie Qin
Qin-Dynastie (246–207 v. Chr.)​ (S, Gesch)​