ˊㄈㄥfēngˋㄙㄨˊ

  1. 轉移風氣改良習俗孝經·要道〉:移風易俗善於。」荀子·樂論》:耳目聰明血氣和平移風易俗天下。」風移俗變」、風移俗改」、風移俗易」、易俗移風」。

Wandel von Moral und Gebräuchen (S)​, alte Gewohnheiten ändern (V)​