ㄕㄠshāoㄕㄠshāo

  1. 約略稍微最近稍稍一點。」

  2. 漸漸戰國策·》:由此非得稍稍誅滅滅亡監門閭里安可?」史記··平原君》:賓客門下舍人稍稍過半。」

somewhat, a little, slightly
un peu, un tantinet
ein bisschen (Adv)​