ㄐㄧㄚˋjiàㄙㄜˋㄐㄧㄢjiānㄋㄢˊnán

  1. 書經·》:周公嗚呼君子先知稼穡艱難。』」農事勞動十分不易醒世恆言··陳留》:富貴子弟讀書虛名不去務本營生頂角穿以為上等一身輕薄稼穡艱難全然不知。」