ㄐㄧㄌㄟˇlěi

  1. 累積聚積文選·班彪·王命》:帝王明聖豐功厚利積累。」大宋宣和遺事·》:四方積累餘年山林高深萬壑。」積聚積蓄消費消耗

to accumulate, accumulation, cumulative, cumulatively
accumuler
ansammeln (V, Math)​, anhäufen