ㄊㄨˊㄐㄩㄝˊjué

  1. 中國古代北方阿爾泰山一帶邊疆游牧民族種族組成帝國占有漠北分裂西先後統一一部分突厥建立突厥回紇殘餘部分轉徙西方進入小亞細亞信奉回教今日民族祖先

Turkic ethnic group
peuples turcs
Turkvolk