ㄌㄧˋㄔㄨㄣchūn

  1. 二十四節氣國曆我國立春春季開始

Lichun or Beginning of Spring, 1st of the 24 solar terms 二十四節氣[er4 shi2 si4 jie2 qi5] 4th-18th February
Lichun (début du printemps)​
Frühlingsanfang (1. von 24 Stationen des Jahres im chin. Kalender: 3.–5. Februar)​ (Eig)​