ㄙㄨㄢˋsuànˋshì

  1. 總算看成歲數經驗算是長輩沒錯!」紅樓夢·》:如今夫妻終身豈敢算是。」

considered to be, at last
considéré comme, enfin, à la fin
endlich, zuletzt , schließlich, letzten Endes