ㄐㄧㄢˇjiǎnㄔㄥchēng

  1. 泛指複雜名詞簡略表示形式基督教青年會簡稱青年會」。

  2. 簡易稱呼安徽省簡稱」、山東省簡稱

to be abbreviated to, abbreviation, short form
abréviation
Abkürzung (S)​, Tower (S)​, abkürzen (V)​