+13 = 19 

ㄅㄛˇ

  1. 畚箕搖動使起落除去米糠詩經·大雅·生民》:。」

  2. 搖動文選·張衡·西京賦》:川瀆林薄。」

  3. 蹧蹋花費儒林外史·》:不過銀子一塊。」

+13 = 19 

ㄅㄛˋ

  1. 參見簸箕

to winnow, to toss, see 簸箕[bo4 ji1]
vanner, pelle à poussière