ㄌㄨㄥˊlóngㄓㄠˋzhào

  1. 覆蓋南朝·劉義慶世說新語·品藻》:至於斟酌時宜籠罩當世不及。」南朝·劉勰文心雕龍·時序》:籠罩雅頌。」包圍覆蓋

to envelop, to shroud
envelopper, couvrir
bedecken (V)​, verhüllen (V)​