+17 = 23 

ㄩㄝˋyuè

  1. 古代孩童習字可以擦拭說文解字·》:書僮。」··白墡。」

  2. 樂器吹奏樂器形制」。

  3. 鑰匙墨子·城門》:一方。」史記··魯仲連》:魯人不果。」」。

flute, key
flûte, clé
Yue (chin. Blasinstrument)​ (S, Mus)​, eingeben, tippen (V)​