ㄐㄧㄡjiūㄔㄢˊchán

  1. 互相纏繞文選·賈誼·》:糾纏?」文選·延年·徵士》:糾纏冥漠報施。」

  2. 比喻煩擾不休聊齋志異··》:糾纏。」

to be in a tangle, to nag
s'enchevêtrer, déranger, obséder
Komplikation (S)​, belästigen, stören (V)​, sich in etw. verwickeln (V)​