ㄈㄣfēnㄌㄨㄢˋluàn

  1. 雜亂漢書·○○·敘傳》:紛亂諸子。」龐雜凌亂雜亂整齊承平安寧嚴明嚴整嚴正

numerous and disorderly
confus, mêlé, pêle-mêle, en vrac, en désordre