ㄙㄨˋㄅㄨˋㄒㄧㄤxiāngˋshì

  1. 向來不認不熟三國志·五七··》:爰居會稽素不相識臨死遺書孤弱。」西遊記·》:天丁素不相識擅入?」素昧生平

to be total strangers (idiom)​
(expr. idiom.)​ être totalement étranger
unbekannt (V)​