ㄙㄨㄛˇsuǒㄖㄢˊrán

  1. 乏味落寞儒林外史·》:如今先生下面便索然。」紅樓夢·第一》:寶玉近日林黛玉回去自己孤恓不和頑耍晚間便索。」

dull, dry
fade, insipide, sans intérêt
trüb, düster (Adj)​