ㄕㄠˋshàoㄒㄧㄥxīng

  1. 位於浙江省東南會稽民國合併紹興府治

  2. 年號➊ ​ 宋高宗年號西元1131~1162)​。➋ ​ 西遼年號西元1142~ 1164)​。

Shaoxing prefecture level city in Zhejiang
Shaoxing (Stadt in Zhejiang)​ (Eig, Geo)​