ㄓㄨㄥzhōngˋ

  1. 一整天論語·為政》:終日不違。」·杜甫〉:鱗介不食終日西。」

  2. 良久史記··扁鵲倉公》:終日扁鵲仰天夫子以管窺天。』」

all day long
toute la journée
den ganzen Tag (Adj)​