ㄓㄨㄥzhōngㄕㄣshēnㄉㄚˋˋshì

  1. 關係一生男女婚嫁拍案驚奇·》:今日身子自家做得卻是尊長媒妁之言,……,草草終身大事豈不?」紅樓夢·》:一個清俊男人不管便終身大事。」

major turning point of lifelong import (esp. marriage)​