ㄊㄨㄥˇtǒng

  1. 使零散分離統合一體秦國統一天下統一全國度量衡車軌寬度文字。」分裂分化分歧對立散亂

to unify, to unite, to integrate
unifié, uni, unifier
Vereinigung (S, Pol)​, Wiedervereinigung (S, Pol)​, vereinigen, vereinen (V, Pol)​