ㄨㄟˊwéiㄇㄧㄠˋmiàoㄨㄟˊwéiㄒㄧㄠˋxiào

  1. 模仿精細巧妙逼真傳神·雜說〉:形容維妙維肖彷彿水經注。」唯妙唯肖」。栩栩如生

to imitate to perfection, to be remarkably true to life
imiter à la perfection, être remarquablement réaliste